Sgeulachdan Eagalach Feagalach

Author: Catriona Lexy Chaimbeul
Illustrators: Johnny Stormonth-Darling
Category:
Age group:
Publisher:
Acair
Type of book: Fiction
Available Languages: Scottish Gaelic
Available Formats: Paperback

Bana-bhuidsich, sìthichean, troich, rìgh mosach agus bodach beag uaine – thig thu tarsaing orra uile anns na sgeulachdan goirid seo le Catrìona Lexy Chaimbeul.

Leugh mu dheidhinn Annabella àlainn a tha a’ saoilsinn mòran dhith fhèin ged a tha i gu math mì-mhodhail ri na sgoilearan eile nuair nach eil duin’ eile ga faicinn. Faigh a-mach mar a thug Peigi a’ char às an rìgh mosach agus saoil dè a thachair nuair a choinnich Seonaidh bodach beag uaine anns a’ choille?

Ma ’s toigh leat sgeulachdan annasach, eagalach còrdaidh an leabhar seo riut. Mura cuir na caractaran oillteil anns an leabhar seo an t-eagal ort, cuiridh mi geall gun cuir na dealbhan dorcha aig Johnny Stormonth-Darling gaoir tro d’ fheòil!

- Rosemary Ward, Director of the Comhairle nan Leabhraichean

Rate it:

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Average rating:

You may also like

The Beast

Author: Michaela Morgan
Category:
Age group:

Araminta Spook: My Haunted House

Author: Angie Sage
Category:
Age group: